رضا مازندرانی

رضا مازندرانی
نوازنده و مدرس تار و سه تار

رضا مازندرانی نوازنده و مدرس تار و سه تار در آموزشگاه موسیقی آوای سپهر می باشند. ایشان  دانش آموخته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا_دانشگاه تهران می باشند. ایشان آموزش ساز را نزد  محمدرضا لطفی ،حسین علی زاده ،زیدالله طلوعی  و داریوش طلایی آموختند. و در حال حاضر مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی انتخاب نو اندیشان و آموزشگاه موسیقی آوای سپهر می باشند.