فرنگیس یاوری

فرنگیس یاوری
محقق ومدرس آواز سنتی

فرنگیس یاوری متولد سال ۱۳۴۸ در کرمانشاه، محقق و مدرس آواز سنتی در آموزشگاه موسیقی آوای سپهر می باشد. ایشان دانش آموخته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا_دانشگاه تهران می باشند.

فعالیت های هنری :

  • آموزش مبانی ومقدمات موسیقی نزد محمود مرآتی(۱۳۷۲_۱۳۷۳)
  • دوره ردیف میرزاعبدالله نزد:ابراهیم سپهری وعلی بیانی(۱۳۷۴_۱۳۷۸)
  • دوره ردیف آوازی عبداالله خان دوامی وشیوه آواز خوانی خوانندگان صاحب نام دوره قاجار نزد: جهانگیر مهرپروران(۱۳۷۹_۱۳۸۴)
  • دوره مقدماتی تنبک نوازی نزد محمد بنایی(۱۳۷۶_۱۳۷۸)
  • تحلیل ردیف موسیقی سازی وآوازی نزد:حسن زرگانی(۱۳۷۸تاکنون)
  • دوره تحلیل آواز دستگاهی زیر نظر محمدرضا لطفی(۱۳۸۶_۱۳۸۹)
  • همکاری با گروه موسیقی بانوان سمن بویان (اجرای کنسرتهای متعدد در داخل ایران_جشنواره اجرای کنسرت در کشور جمهوری آذربایجان۱۳۸۷)
  • تدریس سه تار از ۱۳۸۰تاکنون
  • تدریس آواز و تحقیق درباره ردیف های آوازی از ۱۳۸۶تاکنون